Tickets

Discovery Museum zijn we samen. Een stevig netwerk aan partners maakt mogelijk wat op het Museumplein in Kerkrade te ontdekken valt.

Alle partners

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Discovery Museum is één van de drie provinciale musea van Limburg. De museumstichting ontvangt al sinds de oprichting structurele subsidie van de Provincie Limburg. Dankzij de Provincie Limburg, die met haar subsidie het grootste deel van de financiering van de musea voor haar rekening neemt, ontplooit Discovery Museum binnen en buiten het Museumplein tentoonstellingen en activiteiten die mensen meer laten ontdekken over wetenschap en techniek en hun eigen talenten om zo bij te dragen aan de zelfredzaamheid van deze en toekomstige generaties.
Erasmus+

Erasmus+

Dit EU-programma is bedoeld voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven. Het project eROBSON is een samenwerking tussen partners uit Noorwegen, Griekenland en Nederland en wordt gefinancierd vanuit Erasmus+. Onderzocht wordt hoe Virtual Reality toepassingen kunnen worden ingezet bij het leren rondom het thema Robotica. Discovery Museum is als belangrijke speler van educatief aanbod in een informele leeromgeving partner in dit project.
Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020 is een Europees fonds voor innovatiesubsidie en onderzoek subsidie met twee doelen: Innovatie stimuleren, waardoor het concurrentievermogen van het MKB in Europa wordt vergroot en het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken in Europa. Horizon Europe is de opvolger voor de periode 2021-2027. Vanuit Horizon 2020 was Discovery Museum partner in het project SPARKS Citizen Science, met ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums) als leadpartner. Ook SISCODE wordt middels Horizon 2020 gefinancierd. Dit project richt zich op het stimuleren van het gebruik van co-creatiemethoden bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. We maken hierin gebruik van bottom-up, design gestuurde methoden (binnen de uitgangspunten van Responsable Reseach and innovation). Met diverse Europese partners is de dynamiek binnen tien co-creatieomgevingen (labs) onderzocht, waaronder de labs van Discovery Museum, om designgedreven benaderingen te ontwikkelen en testen.
Creative Europe

Creative Europe

Dit kaderprogramma van de Europese Commissie is ter ondersteuning van de culturele en audiovisuele sector. Onder het motto ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het is gericht op het stimuleren van creativiteit en tegelijkertijd op een positieve impact op economische groei en werkgelegenheid. Discovery Museum is partner in het door Creative Europe gefinancierde project IGNITE. In dit project werd een MOOC (massive open online course) ontwikkeld bedoeld voor studenten, erfgoed en museumspecialisten en archief professionals die geïnteresseerd zijn in de aandachtsgebieden design thinking en maker culture. Andere EU- projecten waar Discovery Museum bij betrokken was: Bringing Pupils to Science and Technology, Edutainment, PLACES, KiiCS.
VriendenLoterij

VriendenLoterij

VriendenLoterij is de cultuurloterij van Nederland. Zij steunen uit de opbrengst van de loterij culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Mede dankzij steun van VriendenLoterij is de Expeditie van Discovery Museum in 2019 geheel vernieuwd.
Stichting Behoud Mijnhistorie

Stichting Behoud Mijnhistorie

Stichting Behoud Mijnhistorie ondersteunt in museale of historische projecten en activiteiten die verbonden zijn aan het Limburgse mijnverleden. In die hoedanigheid heeft deze stichting reeds verschillende erfgoedprojecten van Discovery Museum ondersteund, waaronder de vernieuwing van de Expeditie en de Schatkamer en de restauratie van verschillende vaandels.
Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed versterkt met haar bijdragen de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland. Mondriaan Fonds heeft onder andere de vernieuwing van de Expeditie en Schatkamer mede mogelijk gemaakt. Ook dragen zij bij aan de nieuwe editie van de Innovatiegalerij die vanaf april 2022 te zien is.
VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds steunt culturele en sociale projecten met een focus op publiek en deelnemers. Projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. VSBfonds heeft een bijdrage gedaan aan de nieuwe Expeditie en de Schatkamer.
BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Dit doen ze door het ondersteunen van kunst- en cultuurprojecten. Zij hebben de realisering van het thema Wonen in de Expeditie mede mogelijk gemaakt.
WML

WML

Meer dan de helft van het aardoppervlak is bedekt met water. Helaas is maar een klein gedeelte als drinkwater bruikbaar. WML is de producent van drinkwater in Limburg. Naast de productie zuiveren zij het grondwater, beschermen zij bronnen en wordt het waterleidingnet beheerd. Dankzij WML heeft water als subthema een prominente rol gekregen in de Expeditie en dragen zij inhoudelijk bij in het educatieve aanbod van Discovery Museum.
Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg zuivert het rioolwater van Limburg en geeft het een nieuwe bestemming. Het zuiveringsslib dat achterblijft wordt hergebruikt als brandstof. Het schone water geven ze terug aan de natuur. Vanuit hun expertise van de waterkringloop heeft Waterschapsbedrijf Limburg een bijdrage geleverd aan de exhibits rondom water in de Expeditie.
Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg staat voor droge voeten, veilige dijken en schoon en voldoende water. Zij monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. De drie waterpartijen hebben ieder ook hun kennis ingezet in de ontwikkeling van de Expeditie. Dit heeft geresulteerd in exhibits rondom de waterkringloop, waterzuivering, waterverbruik en het waterpeil.
Accenture

Accenture

Accenture is een internationaal bedrijf dat diensten aanbiedt, onder andere op het gebied van digitale technologie. Accenture Innovation Center for Smart Services, gelegen op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, werkt samen met Discovery Museum in het vertalen van de nieuwste technologische ontwikkelingen voor een groot publiek in de Expeditie.
Volta Limburg

Volta Limburg

Het liefst wonen we in een comfortabel huis waar het in de zomer koel en in de winter lekker warm is. Tegelijkertijd moeten we in 2030 van het gas af. Volta Limburg en Discovery Museum trekken samen op in de bewustwording rondom de energietransitie en de mogelijke duurzame alternatieven. Voor de Expeditie is samengewerkt in het subthema energie. Sinds 2022 is Volta Limburg tevens maatschappelijk aandeelhouder van Discovery Museum.
Arriva

Arriva

Op het gebied van vervoer gaat er veel veranderen de komende jaren. Denk aan het gebruik van data en het aanbieden van een reispakket op maat aan de klant. Arriva, aanbieder openbaar vervoer in o.a. Limburg, neemt hierin een actieve rol en werkt samen met Discovery Museum om bewustwording te creëren. In de Expeditie komt daarom ook vervoer als subthema terug.
IBA

IBA

Om de regio Parkstad een krachtig impuls te geven wat betreft de ontwikkeling op het gebied van economie, ruimte en samenleving, past Parkstad de IBA-methode toe. Vernieuwende ideeën worden opgehaald uit de regio en daarbuiten. Experts buigen zich over toonaangevende projecten en identificeren de kansen die deze de regio bieden. Daarnaast voegt IBA waarde toe aan projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Met als doel: projecten en dus de regio beter maken. In het kader van het afsluitjaar toont Discovery Museum, in samenwerking met IBA, in het voorjaar van 2021 een tentoonstelling over het wonen in Parkstad, nu en in de toekomst.
Chemelot

Chemelot

Chemelot staat voor een uniek chemisch georiënteerd terrein van maar liefst 800 hectare groot in Zuid-Limburg. Verschillende bedrijven van Chemelot hebben hun krachten gebundeld en samen met Discovery Museum het educatieve project ‘Chemelot to discover’ ontwikkeld. Ruim 55 basisscholen gaan jaarlijks aan de slag met chemie, wetenschap en techniek.
Interreg

Interreg

Het Interreg Community Initiative, kortweg Interreg, is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg, betaald door de Europese Unie, probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. Discovery Museum heeft meermaals subsidies gehad voor projecten waarbij kennisdeling, uitwisseling en creëren van meerwaarde van een grensoverschrijdende samenwerking van belang zijn. Voorbeeldproject is Wanderful – STREAM (Interreg V-B Euregio Maas/Rijn). Door het samenbrengen van studenten, de creatieve industrie en het mkb ontstaan nieuwe mogelijkheden op het gebied van nieuwe materialen en toepassingen gebaseerd op afval-/reststromen. Hierbij is een circulaire benadering het uitgangspunt.
Dioraphte

Dioraphte

Dioraphte geeft financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer beogen van roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Dioraphte heeft een bijdrage gedaan voor de vernieuwing van de Schatkamer die medio 2020 werd gerealiseerd.
Boels

Boels

Boels Verhuur is de grootse verhuurder van machines en gereedschappen in de BeNeLux. Voor de interactieve expo Stad in de Steigers leverde Boels verschillende materialen en objecten om de tentoonstelling de juiste look and feel te geven.
Stimuleringsfonds creatieve industrie

Stimuleringsfonds creatieve industrie

Binnen de Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties kende Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een subsidie toe voor het project Op dezelfde Golflengte. Vaak is wetenschap voor veel mensen te abstract om goed te begrijpen. Kunstenaar Thijs Biersteker en natuurkundige Gideon Koekoek maken gebruik van het aarde theater van Discovery Museum om te onderzoeken welke betekenis de creatieve/artistieke sector kan hebben in ons begrip van complexe wetenschappelijke onderwerpen zoals de ontwikkeling van de grootste zwaartekrachtgolfdetector ter wereld: de Einstein Telescope. Doel van het project is het publiek op een artistieke wijze kennis te laten maken met zowel de kracht van de verbeelding als de fascinerende wetenschap die hier achter zit.
NWO

NWO

The Dutch Black Hole Consortium (DBHC), onder leiding van Universiteit Utrecht, is een samenwerking van 31 universiteiten, hogescholen en andere partners. Sterrenkundigen, natuurkundigen maar ook geologen slaan de handen ineen om de raadsels rond zwarte gaten en de mysteries van het heelal verder te ontrafelen. NWO (Nationale Wetenschapsorganisatie) kende een subsidie toe die wordt gebruikt voor de voorbereiding op de Einstein Telescope en aan publieksexposities in Discovery Museum en Boerhaave.
Kickstart Cultuurfonds

Kickstart Cultuurfonds

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Het is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation met tal van andere fondsen die zich hebben aangesloten. Discovery Museum heeft een bijdrage gekregen voor aanpassingen in het entreebereik om bezoekersstromen goed te kunnen reguleren. Het betreft onder meer een andere ingang met software voor toegangspoortjes, een mobiele balie, verplaatsing van de receptiebalie en het verplaatsen van de ingang van de museumshop.
Wanderful.Stream

Wanderful.Stream

Wanderful.Stream brengt reststromen MKB'ers in de Euregio in kaart én wil deze met de hulp van designers, technologen en business developers valoriseren. Wanderful.stream is interdisciplinair én Euregionaal. Als Interreg-project in de Euregio Maas-Rijn stuwt het kleine en middelgrote ondernemingen richting een meer circulaire economie. Het doorkruist de grenzen tussen disciplines en de regio’s en initieert nieuwe samenwerkingen. De naam ‘stream’ verwijst niet enkel naar reststromen. Het refereert ook naar belangrijke speerpunten binnen het onderwijs. Het internationale letterwoord S T E M verwijst daarbij naar Science, Technology, Engineering en Mathematics en voegt daar met Arts een extra discipline aan toe. Het is deze S T E A M die de zoektocht naar nieuwe producten en businessmodellen onder stoom brengt. Wanderful.stream is een katalysator voor nieuwe circulaire modellen en producten. Het wordt aangedreven door acht partnerorganisaties actief in Belgisch en Nederlands Limburg, Wallonië tot en met de Duitse regio Aken.
CGI

CGI

CGI is één van ’s werelds grootste IT-bedrijven en is daarmee een belangrijke speler voor adviesdiensten voor digitale strategie wereldwijd. CGI heeft zich in 2022 als een van de eerste maatschappelijk aandeelhouders aangesloten bij Discovery Museum. Zij zien het belang van meer wetenschappelijke en digitale geletterdheid voor jong en oud en dragen op deze manier hieraan bij.
Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds werd de Schatkamer uitgebreid om plaats te maken voor een nieuwe en hedendaagse collectie: Limburgse Innovaties. Met een focus op Limburg laten we hier producten of objecten zien die vanuit een typische Limburgse behoefte tot stand zijn gekomen.
Stichting FSI

Stichting FSI

Stichting FSI heeft als doel het beheren en exploiteren van vermogen en bevorderen van de sociale belangen en culturele ontwikkeling in Zuid-Limburg, met name rondom het mijnverleden. Mede dankzij deze stichting hebben we meerdere tentoonstellingen en programma’s rondom erfgoed kunnen realiseren. Ook droegen zij bij aan de Roadshow tijdens ons jubileumjaar.
Rabobank

Rabobank

De coöperatieve bank geeft ieder jaar een deel van hun winst terug aan de samenleving door het ondersteunen van projecten voor de maatschappij. In het jubileumjaar van Discovery Museum ondersteunden zij daarom de roadshow van de Discovery Days waarmee we op pad gingen door heel Limburg met tal van activiteiten.
Rosas Donamus

Rosas Donamus

Deze stichting ondersteunt goede doelen en initiatieven, bij voorkeur gelieerd aan Parkstad en/of Zuid-Limburg. Dat doen ze binnen verschillende domeinen, waaronder het sociaal-maatschappelijke. Stichting Rosas Donamus heeft in dat kader bijgedragen aan de roadshow tijdens de Discovery Days.