Tickets
Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid

Discovery Museum bouwt dagelijks aan een open en inclusief museum waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en gerespecteerd voelt. Musea zijn immers openbare plekken om samen te komen, te reflecteren en te discussiëren, maar dat kunnen ze alleen zijn als ze inclusief zijn ten opzichte van de maatschappij waar ze onderdeel van uitmaken. Een museum is een collectieve plek, waar ontmoetingen met “de ander” georganiseerd kunnen worden, waar ruimte is voor nuance en het bieden van verschillende perspectieven. Zo kunnen we als museum een verbindende rol spelen in de samenleving: we hebben iederéén nodig.

Als museum onderschrijven we de Code Diversiteit en Inclusie en bouwen we op verschillende manieren aan een meer inclusief en gelijkwaardig museum. Vanuit ons partnerschap in het, inmiddels afgeronde, VSC-project Samen Inclusief borduren we intern voort op de daar opgedane kennis en ervaringen. In een interne werkgroep bepalen we jaarlijks per P (Publiek, Programma, Partners en Personeel) een aantal doelstellingen. Voor Publiek werken we onder andere aan het realiseren van prikkelarme dag(del)en. Bij Programma richten we ons op het verbeteren van de toegankelijkheid van exhibits en presentaties en van ons museum als geheel, alsmede diversiteit in representatie in onze programma’s. Bij de P van Partners kijken we onder meer naar samenwerken met maatschappelijke partners met als doel het creëren van meer binding met de samenleving en het opbouwen van relaties met  nieuwe doelgroepen. Richting Personeel werken we met een meer inclusieve manier van werven en selecteren en bieden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer-/werkplek. Overkoepelend betrekken we alle medewerkers en vrijwilligers van het museum bij het belang van inclusie en gelijkwaardigheid, onder andere met workshops waarin aan de slag wordt gegaan met bewustwording.

We realiseren ons dat het bouwen aan een inclusief museum een proces is, het is nooit “klaar” en we blijven dit dan ook evalueren en meten via de Scan Diversiteit en Inclusie.